നിൻകാസിയും ഞാനും – എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ കഥ

ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ, പുസ്തകം എഴുതിയ ഭാഷ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ഉചിതം എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം: ഇത് മലയാളത്തിലെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ്‌പോസ്റ്റാണ് (എന്റെ അവസാനത്തേതും).എന്റെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം മനോഹരവും, വളരെ ആവിഷ്‌കരണസമര്‍ത്ഥവുമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ആ ഭാഷയിലൂടെ, എന്നെത്തന്നെ രേഖാമൂലം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എഴുത്തും വായനയുമായി ഞാൻ പ്രണയത്തിലായ കൗമാരപ്രായത്തിൽ, മലയാളം പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ … Continue reading നിൻകാസിയും ഞാനും – എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ കഥ

Old School Friends

Childhood days -- the finest days of a lifetime, The fountainhead of dreams and passions. In those days, anything that enters our hearts, Stays with us for a lifetime.   The childhood memories we cherish, Only along with us, they could perish. The subjects, exams, and lessons; we forgot, We only remember the friends we … Continue reading Old School Friends

A Tribal Quest – A 12 Minutes Documentary by me on Kattunayakan Tribal people of Wayanad, Kerala

A Tribal Quest, a 12 minutes documentary that I scripted, directed and hosted in the year 2009. I did it as an assignment for the Audio-Visual production during my post-graduation in Journalism at Madras Christian College, Chennai. It is based on the Kattunayakan Tribal people of Wayanad, Kerala. In the month of December 2009, the … Continue reading A Tribal Quest – A 12 Minutes Documentary by me on Kattunayakan Tribal people of Wayanad, Kerala

Look Before You Invest – A 26-Page eBook and The First Ever Book I Wrote in My Life

The whole world is gripped with the Corona virus scare. It was only day before yesterday when I entered the city of my hometown, I became deeply aware of the gravity of the situation. In the city, my sole intention was to pay a visit to the Public Library. Most of the seats on the … Continue reading Look Before You Invest – A 26-Page eBook and The First Ever Book I Wrote in My Life

നിൻകാസിയും ഞാനും (Ninkasi & I) – My Debut Talk on My Debut Book at esSENSE Global.

An opportunity to talk at an international platform like esSENSE Global was an unexpected one. When it comes to doing a presentation based on my debut book, of course, the talk itself turns into a special one. It has been a long time since I have talked in front of a large audience. I was … Continue reading നിൻകാസിയും ഞാനും (Ninkasi & I) – My Debut Talk on My Debut Book at esSENSE Global.