നിൻകാസിയും ഞാനും – എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ കഥ

ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ, പുസ്തകം എഴുതിയ ഭാഷ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ഉചിതം എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം: ഇത് മലയാളത്തിലെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ്‌പോസ്റ്റാണ് (എന്റെ അവസാനത്തേതും).എന്റെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം മനോഹരവും, വളരെ ആവിഷ്‌കരണസമര്‍ത്ഥവുമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ആ ഭാഷയിലൂടെ, എന്നെത്തന്നെ രേഖാമൂലം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എഴുത്തും വായനയുമായി ഞാൻ പ്രണയത്തിലായ കൗമാരപ്രായത്തിൽ, മലയാളം പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ … Continue reading നിൻകാസിയും ഞാനും – എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ കഥ

This Is How A Blog-post Turned into A Book

April Fools’ Day 2018. On that day, I had taken one of the boldest decisions ever in my life – quit alcohol forever. I got back home after a three-day counselling program. The counselling program was helpful, but experience is always the best teacher. I was battling with my addictive behavior for more than a … Continue reading This Is How A Blog-post Turned into A Book

Notes on Know More’18

This blog-post consists of my notes on a one day seminar titled Know More’18 conducted by esSENSE Global at PWD rest house, Ernakulam on 25th November 2018. Know more’18 started with Sajeevan Anthikad’s talk titled അറിയപ്പെടാത്ത സഹോദരൻ ഭാഗം രണ്ടു (Unknown Brother Part II) It was about the life and message of K. Ayyappan, a 20th … Continue reading Notes on Know More’18

377 & beyond

This write up is based on the notes I have taken while I was attending a seminar called dot issue by Essense Global at Government Model Engineering College, Cochin on 3rd November 2018. The seminar moderated by Shahina Nafeesa, journalist and recipient of Chameli Devi Award was based on Indian constitution’s section 377 that deals … Continue reading 377 & beyond

Impetus ‘18 – A Seminar on Rationalism, Atheism and Free Thinking by EsSENSE

EsSENSE, Freethinkers’ dairy is an Indian rationalist platform based in Kerala. It brings together rationalist speakers, writers, thinkers, activists, supporters, and well-wishers, with the goal of promoting rationalism and freethinking in Kerala and in the larger global environment. Through EsSENSE’s publications, e-magazines, seminars, online media, and other collaborative platforms, they endeavor to develop rationalist thought, … Continue reading Impetus ‘18 – A Seminar on Rationalism, Atheism and Free Thinking by EsSENSE